Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935
..

Regulamin
Korzystania z energii elektrycznej

§1
Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej
1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą Zarządu ROD, którego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do wykonania robót elektrycznych.
2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, wprowadza się następujące zasady w tym zakresie:
1) nowe podłączenie następuje na pisemny wniosek działkowca po uzyskaniu zgody Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej i zainstalowaniu nowego podlicznika w szafie rozdzielczej znajdującej się na alejce ogrodu,
2) nowe przyłącze doprowadza uprawniony elektryk z szafy rozdzielczej do altany na działce,
3) wykop do położenia kabla pomiędzy szafą rozdzielczą, a altaną wykonuje działkowiec starający się o podłączenie do sieci elektrycznej,
4) koszty nowego przyłącza tj. podlicznika, kabla, i wykonania instalacji przez uprawnionego elektryka pokrywa działkowiec,
5) wymianę dotychczasowego zasilania dokonuje uprawniony elektryk po zatwierdzeniu pisemnego wniosku działkowca i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty modernizacji
6) w przypadku awarii podlicznika koszt jego wymiany na nowy ponosi działkowiec
7) wszelkie instalacje powodujące awarie sieci będą usuwane bez uprzedzenia użytkownika
3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 2 a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarządu ROD.
4. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej będzie uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.
5. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem całości instalacji i akceptacją przez uprawnionego elektryka.
§ 2
Rozliczenie zużycia energii
1. Rozliczenie kosztów energii eklektycznej zużytej przez działkowca następuje według średniej ceny za 1 kWh na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczytu zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD dwa razy w roku.
3. OpóĽnienie w uiszczaniu opłaty z tytułu zużycia energii ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do zablokowania dostawy energii. W przypadku zablokowania dostaw energii opłatę kosztów za włączenie i ponowne załączenie dostaw energii ponosi działkowiec.
4. Ponowne rozpoczęcie dostaw energii nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3.
§3
Opłata energetyczna
1. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
2. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.
3. Wysokość opłaty energetycznej ustalona jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskaĽnikami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.
§4
Nadzór i konserwacja sieci energetycznej
1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który w tym zakresie współdziała z osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach. W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę z poza członków ROD.
2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
4. Zarząd ROD może powołać komisje energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:
1) zapobieganiu nielegalnemu poborowi energii elektrycznej
2) współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej
3) rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej.
5. W przypadku niepowołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powołany doraĽnie przez Zarząd ROD
§5
Tryb przeprowadzenia kontroli
1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna powołana przez Zarząd w skład, w której wchodzi osoba posiadająca kwalifikacje do kontroli urządzeń energetycznych może przeprowadzić kontrole sieci i instalacji na indywidualnej działce. 2. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, ogólny stan sieci i instalacji – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowania i stanu podlicznika.
3. W trakcje przeprowadzenie kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
4. Z kontroli, w trakcje której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.
5. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 4 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
6. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zablokowania dostaw energii.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przekładany jest Zarządowi ROD.
§6
Nielegalny pobór energii
1. Za nielegalny pobór energii energetycznej należy uznać w szczególności:
1) podłączenie do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika np. poprzez zainstalowanie puszki przed podlicznikiem
2) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
2. W rażących przypadkach kradzieży energii elektrycznej Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy.
3. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowemu odcięcia dopływu energii
4. Ponowne podłączenie do sieci ogólnoogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczenia kosztów opłaty za wyłączenie i ponowne załączenie dostaw energii. Opłaty te ponosi działkowiec.
§7
Modernizacja istniejącej sieci energetycznej
1. Zarząd ROD może podjąć prace modernizacyjne sieci energetycznej na terenie ogrodu w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania podjętej na uzasadniony wniosek Zarządu zawierający także sposób pokrycia kosztów modernizacji.
2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej.
§8
Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżeniu kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zebrania członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno – zimowym.
2. Uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w pkt. 1 powinna być szczegółowo uzasadniona.
§9
Ustalenia końcowe
1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/07/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zmaina otwarcia biura

2022-09-22

Od 1 października biuro będzie czynne
w środy
w godzinach od 16:00 do 17:00

MSZA DOŻYNKOWA

2022-09-01

28 sierpnia 2022

w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach
o godzinie 10:00 odbyła się
Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"


Chleb
Msza dożynkowa 2022r

DZIĘKUJEMY DZIAŁKOWCOM ZA DOKONANE WPŁATY
ORAZ TYM KTÓRZY PODAROWALI KWIATY, WARZYWA I OWOCE DO UDEKOROWANIA OŁTARZA


W TYM ROKU NA RZECZ MSZY DOŻYNKOWEJ ZEBRANO 650,- zł
WPŁATY OTRZYMALIŚMY Z 44 DZIAŁEK NA 268

MSZA DOŻYNKOWA

2022-08-16

28 sierpnia 2022 o godzinie 10:00
odbędzie się Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"
w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach

Prosimy z tej okazji o wolne datki, które można składać w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania lub u Anny Kos - Skarbnik działka nr 33/VI (tel. 500 656 965).

Szukamy również osób chętnych do strojenia ołtarza.

DRODZY DZIAŁKOWCY

W ZWIĄZKU Z MSZĄ DOŻYNKOWĄ
PROSIMY OSOBY MOGĄCE OFIAROWAĆ
KWIATY LUB PŁODY ROLNE DO USTROJENIA OŁTARZA
O PRZYNIESIENIE ICH DO DOMU DZIAŁKOWCA 27 SIERPNIA (SOBOTA) W GODZINACH OD 14 DO 15.

ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI , MASY ZIELONEJ I GAŁĘZI

2022-08-09

Teren między ulicą Brzask i Gruntową w okolicy ogrodu II w części należą do miasta, a w części są własnością prywatną i osoby wyrzucające tam jakiekolwiek odpady narażają się na otrzymanie kary pieniężnej ze strony Straży Miejskiej.

NIE PARKOWAĆ PRZY WJEŹDZIE DO DOMU DZIAŁKOWCA

2022-07-21

Prosimy o nieparkowanie samochodów w odległości 10 m przed i 10 m za oraz naprzeciwko drogi wjazdowej do domu działkowca. Samochody uniemożliwiają wjazdu samochodom firmy FCC odbierającym śmieci. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz na telefon (odbiór dodatkowy). Uniemożliwienie wjazdu, a tym samym odbioru śmieci nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za przyjazd. Parkując samochody wzdłuż żywopłotu (w miejscu jak podano wyżej) narażacie ogród czyli wszystkich działkowców na dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zmusi zarząd do obciążenia Was za przyjazd śmieciarek.

Informacja finansowa za rok 2021

2022-07-10

Informacja finansowa 2021

Oto kultura naszych działkowców.

2022-07-10

tree tree

Jak widać na zdjęciach nasi działkowcy wyrzucają wszystko co się da.

Mimo przeniesienia kontenerów na śmieci na teren ogrodów nadal wyrzucane są niedozwolone śmieci.
Nie są one podrzucane przez obcych jak wielu twierdziło.
Jeden z działkowców porzucił pokrycie dachowe na drodze do Domu Działkowca.

Tego typu incydenty będą zgłaszane do Straży Miejskiej i na Policję.

Inny działkowiec pozostawił miskę WC, ktoś stolik.
Czy tak trudno jest rozbić na kawałki miskę wc !!??
Czy tak trudno jest rozebrać stolik na kawałki!!??

DUŻO PŁACIMY ZA ŚMIECI!!!!

Pytanie, dzięki komu?
Są osoby które same mówią, że zapełniają 8 pojemników 1100 litrów w sezonie czyli 8*180zł daje 1440zł.
Za te osoby My wszyscy płacimy.
Za tych co wyrzucają swoje śmieci remontowe,
za tych którzy nie kompostują tylko wyrzucają masę zieloną do kontenerów.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

tree tree

W ZWIĄZKU Z PODPALENIEM KONTENERÓW NA ŚMIECI USYTUOWANYCH PRZY ULICY GRUNTOWEJ PRZY OGRODZIE IV NOWE KONTENERY ZOSTANĄ UMIESZCZONE PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI PRZY ULICY GRUNTOWEJ
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

INFORMUJEMY, ŻE OD 23 MAJA br BĘDĄ PRZENOSZONE KONTENERY NA ŚMIECI DO PODWÓRKA GOSPODARCZEGO, USYTUOWANEGO NA ROGU OGRODU NR VI (ulica Samotna koło garaży)
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI POD BRAMĄ PODWÓRKA GOSPODARCZEGO CZY PŁOTU
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

Sprawdzane i plombowane liczniki

2022-05-11

13 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie III i II.

 

16 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie I i VII.


Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

Ogrody VI

2022-04-27

29 kwietnia 2022r od godziny 15:30 do 17:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie VI.
Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

WIELKANOC

2022-04-13


Ogrody I, V, VI i VII

2022-04-12

21 kwietnia 2022r od godziny 10:00 będzie uruchamiana woda na ogrodach I, V, VI i VII.
Obecność obowiązkowa

Opłaty

2022-04-05

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: 2022-05-31

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki (9% w skali roku).
Jednocześnie informujemy, że działkowcom zalegającym z opłatami będzie wyłączany prąd zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY
PRZEKAZY MOŻNA ODBIERAĆ W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH URZĘDOWANIA
DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PODALI ADRESY E-MAIL OTRZYMAJĄ PRZEKAZY NA WSKAZANY ADRES

Zgłoszenie źródeł ciepła do CEEB

2022-03-25

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna.
Np. właściciele altan ogrodowych - zdaniem przedstawicieli CEEB - powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy na węgiel czy kominek.

Jak złożyć deklarację:
1) w formie elektronicznej - https://ceeb.gov.pl/
2) W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta.

Deklarację oraz pomoc w jej wypełnieniu można również otrzymać w biurze Zarządu w godzinach urządowania (każdy wtorek od 16:00 do 17:00).

Format pdf Deklaracja dotycząca zrodel - Formularz B - wstępnie wypełniona

W pozycji A08 - należy wpisać "Nr ogrodu/nr dziąłki" - np. I/6a

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

URUCHAMIANIE WODY

2022-03-25

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHOMIENIEM WODY PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O:

ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH

DZIAŁKOWCY KTÓRZY ZDEMONTOWALI LICZNIKI NA OKRES ZIMOWY MUSZĄ ZAŁOŻYĆ LICZNIKI DO 07 KWIETNIA BR. I ZGŁOSIĆ TO DO ZARZĄDU. TEL.: 500 65 69 65

ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC.

HARMONOGRAM URUCHAMIANIA WODY ZOSTANIE PODANY W ODRĘBNYM OGŁOSZENIU.

Konferencja Delegatów

2022-03-22

02-04-2022r odbędzie się Konferencja Delegatów
wybranych w 2020r na zebraniach sektorowych.

W związku z powyższym w dniu
24-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
25-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
będą udostępnione do wglądu materiały na
Konferencję Delegatów dla wszystkich działkowców.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-03-09

Okręg Śląski PZD włącza się w pomoc dla Ukrainy!

Klikając na ten link, sprawdz jak możesz pomóc.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-02-27

PomocUkrainie

INFORMACJA O OPŁACIE ZA WYWÓZ ŚMIECI

2022-02-17

Wzrost cen za wywóz śmieci obowiązuje w całej Polsce. Zarząd ROD „ZGODA” nie ma żadnego wpływu na ich cenę. Natomiast wysokość opłaty śmieciowej wynika z ilości śmieci wyrzucanych przez działkowców. Co roku ilość ta znacznie wzrasta.
W zeszłym roku działkowcy wyrzucili 318 pojemników wielkości 1100 litrów co daje 349 800 litrów śmieci. Dodatkowo konieczne było zamówienie kontenera na wielki gabaryt 7000l.
Od tego roku jesteśmy zobowiązani do pełnej segregacji, czyli musimy mieć pojemniki na odpady zmieszane, plastik, szkło, papier/tektura oraz odpady biodegradowalne zielone.
W związku z powyższym i przy założeniu tej samej ilości kontenerów co w roku ubiegłym koszt wywozu śmieci od działki wyniesie 277,00 złoty.

Tyle śmieci przypada średnio na jedną działkę !!!

Wycinanie drzew

2022-02-17

Wycinanie drzew Chcąc wyciąć drzewo inne niż owocowe na działce koniecznie wystąp o pozwolenie na jego wycinkę do Urządu Miasta Bytom.
Wycięcie drzewa bez zezwolenia może skutkować wysoką karą.

Co trzeba zrobić?

1. Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ZS-2.2
Druk ZS_2_2.pdf
2. Złożyć w Wydziale Inżynierii Środowiska pok. 317

Średni czas realizacji - 1 miesiąc

Korony drzew można przycinać bez zezwolenia o 30% ich wielkości.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB

2022-02-17

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wycinanie drzew W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r. (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej

Czytaj dalej

Rozliczenie śmieci za rok 2021

2022-01-12

W planie budżetowym na rok 2021 zaplanowano wywóz 283 pojemników na śmieci, natomiast wywieziono 318 pojemników na śmieci oraz dodatkowo 1 kontener na duże gabaryty (meble itp.) i 1 big-bag (na gruz).

Z opłat od działkowców zebrano 42.880,00zł
Całkowity koszt wywozu śmieci wyniósł 49.216,12zł

Budżet został przekroczony o 6.336,12 zł

W 2022 roku firmy wywożące śmieci podniosły ceny:
Śmieci zmieszane: 189,00 zł za 1 kontener
Bio (zielone): 178,20 zł za 1 kontener
Tworzywo sztuczne i metal: 64,80 zł za 1 kontener

!!! W ZWIĄZKU Z DUŻYMI PODWYŻKAMI CEN WYWOZU ŚMIECI APELUJEMY O KOMPOSTOWANIE MASY ZIELONEJ !!!

2022-01-03

Szczęśliwego Nowego Roku

Centrumreklamy.com
f
rodzgoda @ Facebook