Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935

Regulamin
Korzystania z energii elektrycznej

§1
Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej
1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą Zarządu ROD, którego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do wykonania robót elektrycznych.
2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, wprowadza się następujące zasady w tym zakresie:
1) nowe podłączenie następuje na pisemny wniosek działkowca po uzyskaniu zgody Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej i zainstalowaniu nowego podlicznika w szafie rozdzielczej znajdującej się na alejce ogrodu,
2) nowe przyłącze doprowadza uprawniony elektryk z szafy rozdzielczej do altany na działce,
3) wykop do położenia kabla pomiędzy szafą rozdzielczą, a altaną wykonuje działkowiec starający się o podłączenie do sieci elektrycznej,
4) koszty nowego przyłącza tj. podlicznika, kabla, i wykonania instalacji przez uprawnionego elektryka pokrywa działkowiec,
5) wymianę dotychczasowego zasilania dokonuje uprawniony elektryk po zatwierdzeniu pisemnego wniosku działkowca i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty modernizacji
6) w przypadku awarii podlicznika koszt jego wymiany na nowy ponosi działkowiec
7) wszelkie instalacje powodujące awarie sieci będą usuwane bez uprzedzenia użytkownika
3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 2 a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarządu ROD.
4. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej będzie uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.
5. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem całości instalacji i akceptacją przez uprawnionego elektryka.
§ 2
Rozliczenie zużycia energii
1. Rozliczenie kosztów energii eklektycznej zużytej przez działkowca następuje według średniej ceny za 1 kWh na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczytu zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD dwa razy w roku.
3. OpóĽnienie w uiszczaniu opłaty z tytułu zużycia energii ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do zablokowania dostawy energii. W przypadku zablokowania dostaw energii opłatę kosztów za włączenie i ponowne załączenie dostaw energii ponosi działkowiec.
4. Ponowne rozpoczęcie dostaw energii nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3.
§3
Opłata energetyczna
1. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
2. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.
3. Wysokość opłaty energetycznej ustalona jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskaĽnikami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.
§4
Nadzór i konserwacja sieci energetycznej
1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który w tym zakresie współdziała z osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach. W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę z poza członków ROD.
2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
4. Zarząd ROD może powołać komisje energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:
1) zapobieganiu nielegalnemu poborowi energii elektrycznej
2) współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej
3) rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej.
5. W przypadku niepowołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powołany doraĽnie przez Zarząd ROD
§5
Tryb przeprowadzenia kontroli
1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna powołana przez Zarząd w skład, w której wchodzi osoba posiadająca kwalifikacje do kontroli urządzeń energetycznych może przeprowadzić kontrole sieci i instalacji na indywidualnej działce. 2. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, ogólny stan sieci i instalacji – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowania i stanu podlicznika.
3. W trakcje przeprowadzenie kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
4. Z kontroli, w trakcje której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.
5. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 4 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
6. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zablokowania dostaw energii.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przekładany jest Zarządowi ROD.
§6
Nielegalny pobór energii
1. Za nielegalny pobór energii energetycznej należy uznać w szczególności:
1) podłączenie do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika np. poprzez zainstalowanie puszki przed podlicznikiem
2) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
2. W rażących przypadkach kradzieży energii elektrycznej Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy.
3. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowemu odcięcia dopływu energii
4. Ponowne podłączenie do sieci ogólnoogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczenia kosztów opłaty za wyłączenie i ponowne załączenie dostaw energii. Opłaty te ponosi działkowiec.
§7
Modernizacja istniejącej sieci energetycznej
1. Zarząd ROD może podjąć prace modernizacyjne sieci energetycznej na terenie ogrodu w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania podjętej na uzasadniony wniosek Zarządu zawierający także sposób pokrycia kosztów modernizacji.
2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej.
§8
Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżeniu kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zebrania członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno – zimowym.
2. Uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w pkt. 1 powinna być szczegółowo uzasadniona.
§9
Ustalenia końcowe
1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/07/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zakręcenie wody

2021-10-12

20 października 2021r.
zostanie zakręcona woda w sieci wodociągowej ogrodu.

W przypadku wystąpienia przymrozków woda może zostać zakręcona wcześniej.

Od 20 października 2021r.
będą odczytywane liczniki prądu i wody.

Informacja

2021-10-12

Zgodnie z nowym regulaminem nie wolno demontować licznika na okres zimowy.

W TYM ROKU DZIAŁKOWCY KTÓRZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA WODOMIERZA PRZED MROZEM MOGĄ GO ZDEMONTOWAĆ.

DEMONTAŻ MOŻE NASTĄPIĆ PO ZAKOŃCZENIU SEZONU I ODCZYCIE PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD.

DEMONTAŻ LICZNIKA NALEŻY ZGŁOSIĆ W BIURZE ZARZĄDU.
DZIAŁKOWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZYSTOSOWAĆ SWOJĄ INSTALACJĘ WODNĄ TAK, ABY MOŻNA BYŁO LICZNIK POZOSTAWIĆ NA SEZON ZIMOWY. OSTATECZNY TERMIN TO 31.08.2022

POLICJA OSTRZEGA

2021-10-09

Uwaga na oszustów

Uwaga na oszustów

"Zostałeś skierowany na kwarantannę". To oszustwo. Sanepid ostrzega

2021-09-24

UWAGA NA OSZUSTÓW

To oszustwo. Sanepid ostrzega

"Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości" - alarmuje na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.


Źródło danych

Dzikie wysypisko śmieci w rejonie ulic Gruntowej i Brzask

2021-09-23

W związku z pismami z Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach w sprawie dzikiego wysypiska w rejonie ulic Gruntowej i Brzask przypominamy:

• Pojemniki na śmieci stojące w rejonie Ogrodów IV i II znajdują się na ternie należącym do gminy Bytom

• Śmieci należy wrzucać do pojemników zgodnie z opisem na pojemnikach ...

Czytaj dalej


Zmiana w regulaminie korzystania z sieci wodociągowej

2021-09-15

UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZAKAZ DEMONTARZU LICZNIKÓW WODY NA OKRES ZIMOWY

Rośliny z paszportem

2021-09-15

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu aktualnie eksponowana jest wystawa "Rośliny z paszportem" to ekspozycja przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. -->


Spis powszechny

SPIS POWSZECHNY

2021-09-13

Spis powszechny

MSZA DOŻYNKOWA

2021-08-28

29 sierpnia 2021

w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach
o godzinie 10:00 odbyła się
Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"


Chleb
Msza dożynkowa 2021r

DZIĘKUJEMY DZIAŁKOWCOM ZA DOKONANE WPŁATY
ORAZ TYM KTÓRZY PODAROWALI KWIATY, WARZYWA I OWOCE DO UDEKOROWANIA OŁTARZA


W TYM ROKU NA RZECZ MSZY DOŻYNKOWEJ ZEBRANO 570,- zł
WPŁATY OTRZYMALIŚMY Z 50 DZIAŁEK NA 268

MSZA DOŻYNKOWA

2021-08-10

29 sierpnia 2021 o godzinie 10:00
odbędzie się Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"
w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach

Prosimy z tej okazji o wolne datki, które można składać w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania oraz w pozostałe dni u gospodarza działka nr 173/V (tel. 692 638 769).

Szukamy również osób chętnych do strojenia ołtarza.

DRODZY DZIAŁKOWCY

W ZWIĄZKU Z MSZĄ DOŻYNKOWĄ
PROSIMY OSOBY MOGĄCE OFIAROWAĆ
KWIATY LUB PŁODY ROLNE DO USTROJENIA OŁTARZA
O PRZYNIESIENIE ICH DO DOMU DZIAŁKOWCA 28 SIERPNIA (SOBOTA) W GODZINACH OD 14 DO 15.

2021-07-28

Nowa odsłona sali w Domu Działkowca

Sala w Domu działkowca 2021r

W ostatnich dniach w sali w Domu Działkowca zostały zamontowane karnisze oraz zawieszono zasłony i firany.

Konferencja Delegatów

2021-07-27

28-08-2021r odbędzie się Konferencja Delegatów
wybranych w 2020r na zebraniach sektorowych.

W związku z powyższym w dniu
17-08-2021 w godzinach od 16:00 do 18:00
będą udostępnione do wglądu dla wszystkich
działkowców materiały na Konferencję Delegatów.

Nasze śmieci

2021-07-08

Mimo informowania o zakazie wyrzucania gabarytów (mebli, lodówek itp.), oraz śmieci poremontowych takich jak gruz, jak widzimy są one wyrzucane i pozostawiane obok koszy. Koszt wywozu tych śmieci trzba będzie pokryć z Naszych pieniędzy - czyli działkowców. Koszt jednego kontenera na gabaryty to ok. 1600,- złotych ... -->

Informacja finansowa za 2020r

2021-07-07

Informacja finansowa za 2020r

Szkolenie dla nowych działkowców

2020-06-01

Witaj

Jako nowy działkowiec rozpoczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem działkowym. Już za chwilę będziesz cieszył się urokami swojej działki.
Abyś lepiej poznał Nasze stowarzyszenie zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, które pozwoli Ci poznać podstawowe zagadnienia naszej działalności.

Szkolenie możesz odbyć na dwa sposoby:
• webinar
Prześlij nam swoje zgłoszenie wypełniając krótki formularz zamieszczony na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce szkolenia. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość powitalną z datą i linkiem do szkolenia.

• logując się na platformę dla nowych działkowców
Na stronie www.slaski-ozpzd.pl (zakładka "szkolenia") znajduje się panel do odbycia szkolenia w formie prezentacji. Po zapoznaniu się z materiałami musisz tylko zaliczyć krótki test. Prawidłowo go wypełniając otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

Powodzenia!
Okręg Śląski PZD w Katowicach

OPŁATY

2021-04-03

W TYM ROKU PRZEKAZY BĘDA WYSYŁANE NA
ADRES EMAIL
LUB NA ADRES POCZTOWY

Czytaj --> Oplaty2021

URUCHOMIENIE WODY

2021-04-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIANIEM WODY.
NALEŻY DO 20 KWIETNIA
ZAMKNĄĆ ZAWORY PRZEDLICZNIKOWE,
ZAMONTOWAĆ LICZNIKI WODY Z AKTUALNĄ LEGALIZACJĄ
ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIĘTYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

ŚMIECI

2021-04-03

W tym roku firmy wywożące odpady kolejny raz podniosły ceny.
Cennik jest wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej naszego ogrodu.

Mamy pojemniki na:
Śmieci komunalne zmieszane
Odpady organiczne
Plastik i metal

Prosimy o wyrzucanie śmieci zgodnie z opisem na kontenerach.
W przypadku niestosowania się do tych zasad firma wywożąca odpady będzie naliczała dodatkowe opłaty.

KOSZE NA ŚMIECI

2021-04-03

śmietniki

BIO PLASTIK ZMIESZANE

WIELKANOC

2021-04-01


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim działkowcom życzymy zdrowia i pogody ducha. Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne będą dla Państwa źródłem siły, radości, nadziei i optymizmu na cały rok.

URUCHOMIENIE WODY

2021-03-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIENIEM WODY PROSIMY O ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH. ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREN OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

Szczęśliwego Nowego Roku