Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935
..

REGULAMIN
Korzystania z sieci wodociągowej

§1
Postanowienia ogólne
1. W przypadku wymiany wodomierza musi on być dopuszczony do użytkowania – musi posiadać ważną legalizacje. Wodomierz na działce nie może być ze stanem zużycia (wodomierz zdjęty z innego ujęcia wodnego) chyba, że użytkownik dostarczy kopię nowej legalizacji. Wodomierz musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach wody.
2. Ważność legalizacji wodomierzy to 5 lat, określona jest na plombie fabrycznej lub na plombie legalizacyjnej. Po tym terminie należy wznowić legalizację lub licznik wymienić na nowy w ciągu 7 dni od daty utraty ważności legalizacji, pod rygorem odpowiedzialności za pobór wody poza licznikiem – wodomierzem. Na czas oddania wodomierza do legalizacji ujęcie wody na działce zostanie zaślepione i zaplombowane.
§2
Montaż wodomierza i jego techniczny odbiór
1. Zakup wodomierza pokrywa w całości działkowiec. Montaż i zabezpieczenie wodomierza przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu należy do działkowca.
a) Użytkownikowi działki nie wolno demontować wodomierza na okres zimowy.
2. Usytuowanie wodomierza musi obowiązkowo odpowiadać następującym warunkom:
1) umieszczony w miejscu gdzie przebiega sieć wodna
2) zamontowany tak, aby zapewnić możliwość odczytu wskazań wodomierza i kontroli stanu plomb, dla osób sprawdzających.
3) przed wodomierzem od strony dopływu wody musi znajdować się zawór odcinający wodę
4) przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobranej na działce co oznacza zakaz montowania przed nim trójników lub innych urządzeń umożliwiających przedlicznikowy pobór wody
5) w nakrętkach przy wodomierzu muszą być otwory umożliwiające jego zaplombowanie przez osobę upoważnioną przez Zarząd
3. Każdy użytkownik działki przyłączony do sieci wodnej ogrodu obowiązkowo musi posiadać odpowiednio zaplombowany wodomierz. W przypadku niezałożenia wodomierza użytkownikowi działki zostanie odcięta woda, a warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród, tj. różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na danym ogrodzie a sumą wskazań wszystkich wodomierzy u działkowców w danym roku.
§3
Rozliczenie zużycia wody
1. Rozliczenie kosztów wody zużytej przez działkowca następuje zgodnie ze stawką według średniej ceny za 1 m3 na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z wody ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych wodomierzy. Odczytu zużycia wody dokonują wyznaczone przez Zarząd ROD osoby.
3. OpóĽnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej wody ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do odcięcia dostawy wody. W przypadku odcięcia dostaw wody, koszty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu ponosi działkowiec.
4. Ponowne rozpoczęcie dostaw wody nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3
§4
Opłata wodna
1. Przez pojęcie opłaty wodnej należy rozumieć opłatę coroczną ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków PZD, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją wodociągu ogrodowego.
2. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie zasilania w wodę ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem wodociągiem.
3. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych na ogrodach a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych do nich podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2
§5
Kontrola przyłącza i wodomierza
1. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczna sieci wodociągowej od granicy działki z alejką ogrodową oraz za sieć wewnętrzną na terenie działki.
2. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić kontrolę sieci i wodomierza przez komisję lub osobę wyznaczoną przez Zarząd ROD w czasie gdy działkowicz przebywa na terenie działki (bez wcześniejszego zawiadomienia)
3. Wszelkie działania działkowca przy studzience z wodomierzem, tj.: samowolne zerwanie plomby z wodomierza, zdjęcie go bez obecności osoby upoważnionej przez Zarząd, lub nielegalne zamontowanie przed wodomierzem trójnika będzie skutkować tym, że użytkownikowi działki zostanie odcięta woda. Warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród.
4. Działkowicz zobowiązany jest do przybycia na teren ogrodu w dniu próbnego puszczenia wody po okresie zimowym w celu sprawdzenia i zabezpieczenia kranów oraz ujęć wodnych na działce. W przypadku, gdy działkowicz nie zabezpieczy ujęć wodnych, z których wycieka woda, osoba upoważniona przez Zarząd ROD zaślepi ujęcie.
5. Osoby powołane przez Zarząd będą co najmniej trzy razy w roku sprawdzały ujęcia wodne i spisywały stan wodomierzy na poszczególnych działkach, tj. wiosną przed puszczeniem wody, latem - spisanie stanu wodomierza i jesienią po zakręceniu wody – spisanie wodomierza na koniec sezonu
6. Zawiadomienie o próbnym puszczeniu wody na wiosnę i zamknięciu poboru wody na zimę, lub o dodatkowych odczytach stanu wodomierzy z terminem i godzinami odczytów wywieszone będzie na tablicach informacyjnych oraz wysłane pocztą elektroniczną.
7. W razie nieprawidłowości związanych z wodomierzem działkowiec ma obowiązek w wyznaczonym terminie stawić się na terenie działki i umożliwić sprawdzenie stanu sieci wodociągowej. W przypadku niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie, użytkownik działki może wskazać w zastępstwie inną osobę pełnoletnią.
§6
Nielegalny pobór wody
1. Za nielegalny pobór wody należy uznać w szczególności :
1) Pobieranie wody bez założonego wodomierza
2) Podłączenie się do wodociągu z pominięciem wodomierzy
3) Ingerencja w funkcjonowanie wodomierza, która wpływa na wskazanie ilości zużycia wody
4) Samowolne zdjęcie plomby z wodomierza
2. W rażących przypadkach kradzieży wody Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działowcowi umowę dzierżawy
3. Stwierdzenie nielegalnego poboru wody skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu wody.
4. Ponowne podłączenie do wodociągu będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu opłaty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu po uregulowaniu kosztów z tym związanych oraz opłaty za nielegalny pobór wody określonej w §5 ust. 4
§7
Postanowienie końcowe
3. Odczyt wiosenny jest odczytem kontrolnym i sprawdzeniem stanu technicznego wodomierza i sieci wodnej.
4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/08/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Zmiany w niniejszy regulamin zostały zatwierdzone Uchwałą nr KD/12/2021 Konferencji Delegatów ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 28-08-2021 r.
7. Zmiany w regulamine wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI , MASY ZIELONEJ I GAŁĘZI

2022-08-09

Teren między ulicą Brzask i Gruntową w okolicy ogrodu II w części należą do miasta, a w części są własnością prywatną i osoby wyrzucające tam jakiekolwiek odpady narażają się na otrzymanie kary pieniężnej ze strony Straży Miejskiej.

NIE PARKOWAĆ PRZY WJEŹDZIE DO DOMU DZIAŁKOWCA

2022-07-21

Prosimy o nieparkowanie samochodów w odległości 10 m przed i 10 m za oraz naprzeciwko drogi wjazdowej do domu działkowca. Samochody uniemożliwiają wjazdu samochodom firmy FCC odbierającym śmieci. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz na telefon (odbiór dodatkowy). Uniemożliwienie wjazdu, a tym samym odbioru śmieci nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za przyjazd. Parkując samochody wzdłuż żywopłotu (w miejscu jak podano wyżej) narażacie ogród czyli wszystkich działkowców na dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zmusi zarząd do obciążenia Was za przyjazd śmieciarek.

Informacja finansowa za rok 2021

2022-07-10

Informacja finansowa 2021

Oto kultura naszych działkowców.

2022-07-10

tree tree

Jak widać na zdjęciach nasi działkowcy wyrzucają wszystko co się da.

Mimo przeniesienia kontenerów na śmieci na teren ogrodów nadal wyrzucane są niedozwolone śmieci.
Nie są one podrzucane przez obcych jak wielu twierdziło.
Jeden z działkowców porzucił pokrycie dachowe na drodze do Domu Działkowca.

Tego typu incydenty będą zgłaszane do Straży Miejskiej i na Policję.

Inny działkowiec pozostawił miskę WC, ktoś stolik.
Czy tak trudno jest rozbić na kawałki miskę wc !!??
Czy tak trudno jest rozebrać stolik na kawałki!!??

DUŻO PŁACIMY ZA ŚMIECI!!!!

Pytanie, dzięki komu?
Są osoby które same mówią, że zapełniają 8 pojemników 1100 litrów w sezonie czyli 8*180zł daje 1440zł.
Za te osoby My wszyscy płacimy.
Za tych co wyrzucają swoje śmieci remontowe,
za tych którzy nie kompostują tylko wyrzucają masę zieloną do kontenerów.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

tree tree

W ZWIĄZKU Z PODPALENIEM KONTENERÓW NA ŚMIECI USYTUOWANYCH PRZY ULICY GRUNTOWEJ PRZY OGRODZIE IV NOWE KONTENERY ZOSTANĄ UMIESZCZONE PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI PRZY ULICY GRUNTOWEJ
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

INFORMUJEMY, ŻE OD 23 MAJA br BĘDĄ PRZENOSZONE KONTENERY NA ŚMIECI DO PODWÓRKA GOSPODARCZEGO, USYTUOWANEGO NA ROGU OGRODU NR VI (ulica Samotna koło garaży)
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI POD BRAMĄ PODWÓRKA GOSPODARCZEGO CZY PŁOTU
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

Sprawdzane i plombowane liczniki

2022-05-11

13 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie III i II.

 

16 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie I i VII.


Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

Ogrody VI

2022-04-27

29 kwietnia 2022r od godziny 15:30 do 17:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie VI.
Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

WIELKANOC

2022-04-13


Ogrody I, V, VI i VII

2022-04-12

21 kwietnia 2022r od godziny 10:00 będzie uruchamiana woda na ogrodach I, V, VI i VII.
Obecność obowiązkowa

Opłaty

2022-04-05

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: 2022-05-31

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki (9% w skali roku).
Jednocześnie informujemy, że działkowcom zalegającym z opłatami będzie wyłączany prąd zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY
PRZEKAZY MOŻNA ODBIERAĆ W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH URZĘDOWANIA
DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PODALI ADRESY E-MAIL OTRZYMAJĄ PRZEKAZY NA WSKAZANY ADRES

Zgłoszenie źródeł ciepła do CEEB

2022-03-25

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna.
Np. właściciele altan ogrodowych - zdaniem przedstawicieli CEEB - powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy na węgiel czy kominek.

Jak złożyć deklarację:
1) w formie elektronicznej - https://ceeb.gov.pl/
2) W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta.

Deklarację oraz pomoc w jej wypełnieniu można również otrzymać w biurze Zarządu w godzinach urządowania (każdy wtorek od 16:00 do 17:00).

Format pdf Deklaracja dotycząca zrodel - Formularz B - wstępnie wypełniona

W pozycji A08 - należy wpisać "Nr ogrodu/nr dziąłki" - np. I/6a

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

URUCHAMIANIE WODY

2022-03-25

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHOMIENIEM WODY PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O:

ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH

DZIAŁKOWCY KTÓRZY ZDEMONTOWALI LICZNIKI NA OKRES ZIMOWY MUSZĄ ZAŁOŻYĆ LICZNIKI DO 07 KWIETNIA BR. I ZGŁOSIĆ TO DO ZARZĄDU. TEL.: 500 65 69 65

ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC.

HARMONOGRAM URUCHAMIANIA WODY ZOSTANIE PODANY W ODRĘBNYM OGŁOSZENIU.

Konferencja Delegatów

2022-03-22

02-04-2022r odbędzie się Konferencja Delegatów
wybranych w 2020r na zebraniach sektorowych.

W związku z powyższym w dniu
24-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
25-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
będą udostępnione do wglądu materiały na
Konferencję Delegatów dla wszystkich działkowców.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-03-09

Okręg Śląski PZD włącza się w pomoc dla Ukrainy!

Klikając na ten link, sprawdz jak możesz pomóc.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-02-27

PomocUkrainie

INFORMACJA O OPŁACIE ZA WYWÓZ ŚMIECI

2022-02-17

Wzrost cen za wywóz śmieci obowiązuje w całej Polsce. Zarząd ROD „ZGODA” nie ma żadnego wpływu na ich cenę. Natomiast wysokość opłaty śmieciowej wynika z ilości śmieci wyrzucanych przez działkowców. Co roku ilość ta znacznie wzrasta.
W zeszłym roku działkowcy wyrzucili 318 pojemników wielkości 1100 litrów co daje 349 800 litrów śmieci. Dodatkowo konieczne było zamówienie kontenera na wielki gabaryt 7000l.
Od tego roku jesteśmy zobowiązani do pełnej segregacji, czyli musimy mieć pojemniki na odpady zmieszane, plastik, szkło, papier/tektura oraz odpady biodegradowalne zielone.
W związku z powyższym i przy założeniu tej samej ilości kontenerów co w roku ubiegłym koszt wywozu śmieci od działki wyniesie 277,00 złoty.

Tyle śmieci przypada średnio na jedną działkę !!!

Wycinanie drzew

2022-02-17

Wycinanie drzew Chcąc wyciąć drzewo inne niż owocowe na działce koniecznie wystąp o pozwolenie na jego wycinkę do Urządu Miasta Bytom.
Wycięcie drzewa bez zezwolenia może skutkować wysoką karą.

Co trzeba zrobić?

1. Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ZS-2.2
Druk ZS_2_2.pdf
2. Złożyć w Wydziale Inżynierii Środowiska pok. 317

Średni czas realizacji - 1 miesiąc

Korony drzew można przycinać bez zezwolenia o 30% ich wielkości.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB

2022-02-17

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wycinanie drzew W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r. (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej

Czytaj dalej

Rozliczenie śmieci za rok 2021

2022-01-12

W planie budżetowym na rok 2021 zaplanowano wywóz 283 pojemników na śmieci, natomiast wywieziono 318 pojemników na śmieci oraz dodatkowo 1 kontener na duże gabaryty (meble itp.) i 1 big-bag (na gruz).

Z opłat od działkowców zebrano 42.880,00zł
Całkowity koszt wywozu śmieci wyniósł 49.216,12zł

Budżet został przekroczony o 6.336,12 zł

W 2022 roku firmy wywożące śmieci podniosły ceny:
Śmieci zmieszane: 189,00 zł za 1 kontener
Bio (zielone): 178,20 zł za 1 kontener
Tworzywo sztuczne i metal: 64,80 zł za 1 kontener

!!! W ZWIĄZKU Z DUŻYMI PODWYŻKAMI CEN WYWOZU ŚMIECI APELUJEMY O KOMPOSTOWANIE MASY ZIELONEJ !!!

2022-01-03

Szczęśliwego Nowego Roku

Centrumreklamy.com
f
rodzgoda @ Facebook