Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935

REGULAMIN
Korzystania z sieci wodociągowej

§1
Postanowienia ogólne
1. W przypadku wymiany wodomierza musi on być dopuszczony do użytkowania – musi posiadać ważną legalizacje. Wodomierz na działce nie może być ze stanem zużycia (wodomierz zdjęty z innego ujęcia wodnego) chyba, że użytkownik dostarczy kopię nowej legalizacji. Wodomierz musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach wody.
2. Ważność legalizacji wodomierzy to 5 lat, określona jest na plombie fabrycznej lub na plombie legalizacyjnej. Po tym terminie należy wznowić legalizację lub licznik wymienić na nowy w ciągu 7 dni od daty utraty ważności legalizacji, pod rygorem odpowiedzialności za pobór wody poza licznikiem – wodomierzem. Na czas oddania wodomierza do legalizacji ujęcie wody na działce zostanie zaślepione i zaplombowane.
§2
Montaż wodomierza i jego techniczny odbiór
1. Zakup wodomierza pokrywa w całości działkowiec. Montaż i zabezpieczenie wodomierza przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu należy do działkowca.
2. Usytuowanie wodomierza musi obowiązkowo odpowiadać następującym warunkom:
1) umieszczony w miejscu gdzie przebiega sieć wodna
2) zamontowany tak, aby zapewnić możliwość odczytu wskazań wodomierza i kontroli stanu plomb, dla osób sprawdzających.
3) przed wodomierzem od strony dopływu wody musi znajdować się zawór odcinający wodę
4) przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobranej na działce co oznacza zakaz montowania przed nim trójników lub innych urządzeń umożliwiających przedlicznikowy pobór wody
5) w nakrętkach przy wodomierzu muszą być otwory umożliwiające jego zaplombowanie przez osobę upoważnioną przez Zarząd
3. Każdy użytkownik działki przyłączony do sieci wodnej ogrodu obowiązkowo musi posiadać odpowiednio zaplombowany wodomierz. W przypadku niezałożenia wodomierza użytkownikowi działki zostanie odcięta woda, a warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród, tj. różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na danym ogrodzie a sumą wskazań wszystkich wodomierzy u działkowców w danym roku.
§3
Rozliczenie zużycia wody
1. Rozliczenie kosztów wody zużytej przez działkowca następuje zgodnie ze stawką według średniej ceny za 1 m3 na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z wody ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych wodomierzy. Odczytu zużycia wody dokonują wyznaczone przez Zarząd ROD osoby.
3. OpóĽnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej wody ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do odcięcia dostawy wody. W przypadku odcięcia dostaw wody, koszty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu ponosi działkowiec.
4. Ponowne rozpoczęcie dostaw wody nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3
§4
Opłata wodna
1. Przez pojęcie opłaty wodnej należy rozumieć opłatę coroczną ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków PZD, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją wodociągu ogrodowego.
2. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie zasilania w wodę ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem wodociągiem.
3. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych na ogrodach a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych do nich podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2
§5
Kontrola przyłącza i wodomierza
1. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczna sieci wodociągowej od granicy działki z alejką ogrodową oraz za sieć wewnętrzną na terenie działki.
2. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić kontrolę sieci i wodomierza przez komisję lub osobę wyznaczoną przez Zarząd ROD w czasie gdy działkowicz przebywa na terenie działki (bez wcześniejszego zawiadomienia)
3. Wszelkie działania działkowca przy studzience z wodomierzem, tj.: samowolne zerwanie plomby z wodomierza, zdjęcie go bez obecności osoby upoważnionej przez Zarząd, lub nielegalne zamontowanie przed wodomierzem trójnika będzie skutkować tym, że użytkownikowi działki zostanie odcięta woda. Warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród.
4. Działkowicz zobowiązany jest do przybycia na teren ogrodu w dniu próbnego puszczenia wody po okresie zimowym w celu sprawdzenia i zabezpieczenia kranów oraz ujęć wodnych na działce. W przypadku, gdy działkowicz nie zabezpieczy ujęć wodnych, z których wycieka woda, osoba upoważniona przez Zarząd ROD zaślepi ujęcie.
5. Osoby powołane przez Zarząd będą co najmniej trzy razy w roku sprawdzały ujęcia wodne i spisywały stan wodomierzy na poszczególnych działkach, tj. wiosną – sprawdzenie stanu wodomierza i plombowanie przed puszczeniem wody, latem- spisanie stanu wodomierza i jesienią po zakręceniu wody – spisanie wodomierza na koniec sezonu (po jesiennym spisie można zdjąć plombę i zdemontować wodomierz)
6. Zawiadomienie o próbnym puszczeniu wody na wiosnę i zamknięciu poboru wody na zimę, lub o dodatkowych odczytach stanu wodomierzy z terminem i godzinami odczytów wywieszone będzie na tablicach informacyjnych oraz wysłane pocztą elektroniczną.
7. W razie nieprawidłowości związanych z wodomierzem działkowiec ma obowiązek w wyznaczonym terminie stawić się na terenie działki i umożliwić sprawdzenie stanu sieci wodociągowej. W przypadku niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie, użytkownik działki może wskazać w zastępstwie inną osobę pełnoletnią.
§6
Nielegalny pobór wody
1. Za nielegalny pobór wody należy uznać w szczególności :
1) Pobieranie wody bez założonego wodomierza
2) Podłączenie się do wodociągu z pominięciem wodomierzy
3) Ingerencja w funkcjonowanie wodomierza, która wpływa na wskazanie ilości zużycia wody
4) Samowolne zdjęcie plomby z wodomierza
2. W rażących przypadkach kradzieży wody Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działowcowi umowę dzierżawy
3. Stwierdzenie nielegalnego poboru wody skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu wody.
4. Ponowne podłączenie do wodociągu będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu opłaty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu po uregulowaniu kosztów z tym związanych oraz opłaty za nielegalny pobór wody określonej w §5 ust. 4
§7
Postanowienie końcowe
3. Odczyt wiosenny jest odczytem kontrolnym i sprawdzeniem stanu technicznego wodomierza i sieci wodnej.
4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/08/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Szkolenie dla nowych działkowców

Witaj

Jako nowy działkowiec rozpoczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem działkowym. Już za chwilę będziesz cieszył się urokami swojej działki.
Abyś lepiej poznał Nasze stowarzyszenie zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, które pozwoli Ci poznać podstawowe zagadnienia naszej działalności.

Szkolenie możesz odbyć na dwa sposoby:
• webinar
Prześlij nam swoje zgłoszenie wypełniając krótki formularz zamieszczony na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce szkolenia. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość powitalną z datą i linkiem do szkolenia.

• logując się na platformę dla nowych działkowców
Na stronie www.slaski-ozpzd.pl (zakładka "szkolenia") znajduje się panel do odbycia szkolenia w formie prezentacji. Po zapoznaniu się z materiałami musisz tylko zaliczyć krótki test. Prawidłowo go wypełniając otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

Powodzenia!
Okręg Śląski PZD w Katowicach

OPŁATY

W TYM ROKU PRZEKAZY BĘDA WYSYŁANE NA
ADRES EMAIL
LUB NA ADRES POCZTOWY

Czytaj --> Oplaty2021

URUCHOMIENIE WODY

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIANIEM WODY.
NALEŻY DO 20 KWIETNIA
ZAMKNĄĆ ZAWORY PRZEDLICZNIKOWE,
ZAMONTOWAĆ LICZNIKI WODY Z AKTUALNĄ LEGALIZACJĄ
ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIĘTYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

ŚMIECI

W tym roku firmy wywożące odpady kolejny raz podniosły ceny.
Cennik jest wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej naszego ogrodu.

Mamy pojemniki na:
Śmieci komunalne zmieszane
Odpady organiczne
Plastik i metal

Prosimy o wyrzucanie śmieci zgodnie z opisem na kontenerach.
W przypadku niestosowania się do tych zasad firma wywożąca odpady będzie naliczała dodatkowe opłaty.

KOSZE NA ŚMIECI

śmietniki

BIO PLASTIK ZMIESZANE

WIELKANOC


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim działkowcom życzymy zdrowia i pogody ducha. Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne będą dla Państwa źródłem siły, radości, nadziei i optymizmu na cały rok.

URUCHOMIENIE WODY

2020-03-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIENIEM WODY PROSIMY O ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH. ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREN OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

Szczęśliwego Nowego Roku