Regulamin korzystania z energii elektrycznej

§1
Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej

 1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą Zarządu ROD, którego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do wykonania robót elektrycznych.
 2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, wprowadza się następujące zasady w tym zakresie:
  1) nowe podłączenie następuje na pisemny wniosek działkowca po uzyskaniu zgody Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej i zainstalowaniu nowego podlicznika w szafie rozdzielczej znajdującej się na alejce ogrodu,
  2) nowe przyłącze doprowadza uprawniony elektryk z szafy rozdzielczej do altany na działce,
  3) wykop do położenia kabla pomiędzy szafą rozdzielczą, a altaną wykonuje działkowiec starający się o podłączenie do sieci elektrycznej,
  4) koszty nowego przyłącza tj. podlicznika, kabla, i wykonania instalacji przez uprawnionego elektryka pokrywa działkowiec,
  5) wymianę dotychczasowego zasilania dokonuje uprawniony elektryk po zatwierdzeniu pisemnego wniosku działkowca i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty modernizacji
  6) w przypadku awarii podlicznika koszt jego wymiany na nowy ponosi działkowiec
  7) wszelkie instalacje powodujące awarie sieci będą usuwane bez uprzedzenia użytkownika
 3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 2 a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarządu ROD.
 4. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej będzie uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.
 5. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem całości instalacji i akceptacją przez uprawnionego elektryka.

§ 2
Rozliczenie zużycia energii

 1. Rozliczenie kosztów energii eklektycznej zużytej przez działkowca następuje według średniej ceny za 1 kWh na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
 2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczytu zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD dwa razy w roku.
 3. Opóźnienie w uiszczaniu opłaty z tytułu zużycia energii ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do zablokowania dostawy energii. W przypadku zablokowania dostaw energii opłatę kosztów za włączenie i ponowne załączenie dostaw energii ponosi działkowiec.
 4. Ponowne rozpoczęcie dostaw energii nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3.

§3
Opłata energetyczna

 1. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
 2. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.
 3. Wysokość opłaty energetycznej ustalona jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskaźnikami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.

§4
Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

 1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który w tym zakresie współdziała z osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach. W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę z poza członków ROD.
 2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
 3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
 4. Zarząd ROD może powołać komisje energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:
  1) zapobieganiu nielegalnemu poborowi energii elektrycznej
  2) współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej
  3) rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej.
 5. W przypadku niepowołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powołany doraźnie przez Zarząd ROD

§5
Tryb przeprowadzenia kontroli

 1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna powołana przez Zarząd w skład, w której wchodzi osoba posiadająca kwalifikacje do kontroli urządzeń energetycznych może przeprowadzić kontrole sieci i instalacji na indywidualnej działce. 2. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, ogólny stan sieci i instalacji – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowania i stanu podlicznika.
 2. W trakcje przeprowadzenie kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
 3. Z kontroli, w trakcje której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.
 4. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 4 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
 5. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zablokowania dostaw energii.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przekładany jest Zarządowi ROD.

§6
Nielegalny pobór energii

 1. Za nielegalny pobór energii energetycznej należy uznać w szczególności:
  1) podłączenie do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika np. poprzez zainstalowanie puszki przed podlicznikiem
  2) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
 2. W rażących przypadkach kradzieży energii elektrycznej Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy.
 3. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowemu odcięcia dopływu energii
 4. Ponowne podłączenie do sieci ogólnoogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczenia kosztów opłaty za wyłączenie i ponowne załączenie dostaw energii. Opłaty te ponosi działkowiec.

§7
Modernizacja istniejącej sieci energetycznej

 1. Zarząd ROD może podjąć prace modernizacyjne sieci energetycznej na terenie ogrodu w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania podjętej na uzasadniony wniosek Zarządu zawierający także sposób pokrycia kosztów modernizacji.
 2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej.

§8
Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżeniu kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zebrania członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno – zimowym.
 2. Uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w pkt. 1 powinna być szczegółowo uzasadniona.

§9
Ustalenia końcowe

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/07/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Views: 16