Regulamin korzystania z sieci wodociągowej

§1
Postanowienia ogólne

 1. W przypadku wymiany wodomierza musi on być dopuszczony do użytkowania – musi posiadać ważną legalizacje. Wodomierz na działce nie może być ze stanem zużycia (wodomierz zdjęty z innego ujęcia wodnego) chyba, że użytkownik dostarczy kopię nowej legalizacji. Wodomierz musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach wody.
 2. Ważność legalizacji wodomierzy to 5 lat, określona jest na plombie fabrycznej lub na plombie legalizacyjnej. Po tym terminie należy wznowić legalizację lub licznik wymienić na nowy w ciągu 7 dni od daty utraty ważności legalizacji, pod rygorem odpowiedzialności za pobór wody poza licznikiem – wodomierzem. Na czas oddania wodomierza do legalizacji ujęcie wody na działce zostanie zaślepione i zaplombowane.

§2
Montaż wodomierza i jego techniczny odbiór

1. Zakup wodomierza pokrywa w całości działkowiec. Montaż i zabezpieczenie wodomierza przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu należy do działkowca.
a) Użytkownikowi działki nie wolno demontować wodomierza na okres zimowy.
2. Usytuowanie wodomierza musi obowiązkowo odpowiadać następującym warunkom:
1) umieszczony w miejscu gdzie przebiega sieć wodna
2) zamontowany tak, aby zapewnić możliwość odczytu wskazań wodomierza i kontroli stanu plomb, dla osób sprawdzających.
3) przed wodomierzem od strony dopływu wody musi znajdować się zawór odcinający wodę
4) przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobranej na działce co oznacza zakaz montowania przed nim trójników lub innych urządzeń umożliwiających przedlicznikowy pobór wody
5) w nakrętkach przy wodomierzu muszą być otwory umożliwiające jego zaplombowanie przez osobę upoważnioną przez Zarząd
3. Każdy użytkownik działki przyłączony do sieci wodnej ogrodu obowiązkowo musi posiadać odpowiednio zaplombowany wodomierz. W przypadku niezałożenia wodomierza użytkownikowi działki zostanie odcięta woda, a warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród, tj. różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na danym ogrodzie a sumą wskazań wszystkich wodomierzy u działkowców w danym roku.

§3
Rozliczenie zużycia wody

 1. Rozliczenie kosztów wody zużytej przez działkowca następuje zgodnie ze stawką według średniej ceny za 1 m3 na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy w danym roku rozliczeniowym.
 2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z wody ustalone są na podstawie wskazań indywidualnych wodomierzy. Odczytu zużycia wody dokonują wyznaczone przez Zarząd ROD osoby.
 3. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej wody ponad 7 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do odcięcia dostawy wody. W przypadku odcięcia dostaw wody, koszty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu ponosi działkowiec.
 4. Ponowne rozpoczęcie dostaw wody nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3

§4
Opłata wodna

 1. Przez pojęcie opłaty wodnej należy rozumieć opłatę coroczną ustaloną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków PZD, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją wodociągu ogrodowego.
 2. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie zasilania w wodę ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem wodociągiem.
 3. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych na ogrodach a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych do nich podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2

§5
Kontrola przyłącza i wodomierza

1. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczna sieci wodociągowej od granicy działki z alejką ogrodową oraz za sieć wewnętrzną na terenie działki.
2. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić kontrolę sieci i wodomierza przez komisję lub osobę wyznaczoną przez Zarząd ROD w czasie gdy działkowicz przebywa na terenie działki (bez wcześniejszego zawiadomienia)
3. Wszelkie działania działkowca przy studzience z wodomierzem, tj.: samowolne zerwanie plomby z wodomierza, zdjęcie go bez obecności osoby upoważnionej przez Zarząd, lub nielegalne zamontowanie przed wodomierzem trójnika będzie skutkować tym, że użytkownikowi działki zostanie odcięta woda. Warunkiem przywrócenia jej dopływu, będzie pokrycie strat, jakie poniósł ogród.
4. Działkowicz zobowiązany jest do przybycia na teren ogrodu w dniu próbnego puszczenia wody po okresie zimowym w celu sprawdzenia i zabezpieczenia kranów oraz ujęć wodnych na działce. W przypadku, gdy działkowicz nie zabezpieczy ujęć wodnych, z których wycieka woda, osoba upoważniona przez Zarząd ROD zaślepi ujęcie.
5. Osoby powołane przez Zarząd będą co najmniej trzy razy w roku sprawdzały ujęcia wodne i spisywały stan wodomierzy na poszczególnych działkach, tj. wiosną przed puszczeniem wody, latem – spisanie stanu wodomierza i jesienią po zakręceniu wody – spisanie wodomierza na koniec sezonu
6. Zawiadomienie o próbnym puszczeniu wody na wiosnę i zamknięciu poboru wody na zimę, lub o dodatkowych odczytach stanu wodomierzy z terminem i godzinami odczytów wywieszone będzie na tablicach informacyjnych oraz wysłane pocztą elektroniczną.
7. W razie nieprawidłowości związanych z wodomierzem działkowiec ma obowiązek w wyznaczonym terminie stawić się na terenie działki i umożliwić sprawdzenie stanu sieci wodociągowej. W przypadku niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie, użytkownik działki może wskazać w zastępstwie inną osobę pełnoletnią.

§6
Nielegalny pobór wody

 1. Za nielegalny pobór wody należy uznać w szczególności :
  1) Pobieranie wody bez założonego wodomierza
  2) Podłączenie się do wodociągu z pominięciem wodomierzy
  3) Ingerencja w funkcjonowanie wodomierza, która wpływa na wskazanie ilości zużycia wody
  4) Samowolne zdjęcie plomby z wodomierza
 2. W rażących przypadkach kradzieży wody Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy
 3. Stwierdzenie nielegalnego poboru wody skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu wody.
 4. Ponowne podłączenie do wodociągu będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu opłaty za odcięcie wody i ponowne podłączenie odbiorcy do wodociągu po uregulowaniu kosztów z tym związanych oraz opłaty za nielegalny pobór wody określonej w §5 ust. 4

§7
Postanowienie końcowe

Odczyt wiosenny jest odczytem kontrolnym i sprawdzeniem stanu technicznego wodomierza i sieci wodnej.

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr WZ/08/2018 Wlanego Zebrania ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 14-04-2018 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Zmiany w niniejszy regulamin zostały zatwierdzone Uchwałą nr KD/12/2021 Konferencji Delegatów ROD ZGODA w Bytomiu w dniu 28-08-2021 r.
 4. Zmiany w regulamine wchodzą w życie z dniem uchwalenia.