Dotyczy: postępowania przetargowego pn: ‘MODERNIZACJA SIECI WODNEJ NA OGRODZIE ROD ZGODA W BYTOMIU’

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej PZP. Art. 255 ust. 2 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;.”

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert złożonych w wyznaczonym terminie.”;

image_pdfimage_print

Views: 0