Dotyczy: postępowania przetargowego pn: ‘REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU DZIAŁKOWCA’

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej PZP. Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z otrzymaniem ofert których cena znacząco przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

image_pdfimage_print

Views: 0